คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปี2561 BC-31694

260฿

รหัสสินค้า: KP-31694 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปี2561 BC-31694
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.       
*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519                                                     
*แนวข้อสอบ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                                                                              
*พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522                                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560                                                                              
*พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2543                                                              
*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550                                                    
*พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559                                  
*แนวข้อสอบ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533                                            
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545                                            
*ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยรายละเอียดและแบบหนังสือ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปิดชั่วคราวสถานประกอบการหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                                                                                                               
*ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยาน ในคดียาเสพติด พ.ศ. 2547                                                                                            
*ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2552        
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และ การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560