คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31663

270฿

รหัสสินค้า: KP-31663 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31663
สารบัญ

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553            
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547       และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                            
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    
*การวางแผนการศึกษา                                                                                                
*มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                
*การจัดการอุดมศึกษา                                                                                                
*การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                                                   
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                               
*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                     
*เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                             
*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                          
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     
*การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ                                            
*การบริหารและการจัดการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้                                                           
*แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                         
*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                               
*แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                          
*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             
*การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา                                                             
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา