คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติกระทรวง วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                      
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                 
*แผนยุทธศาสตร์                                                                                                       
*การจัดทำแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล                                                               
*การบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                             
*การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ                                                                              
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ                                                                                           
* แนวข้อสอบ การใช้ภาษาอังกฤษ                                                                               
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ                                                                                 
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12