คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้านแสงสว่าง                                                   
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                      
*ระบบปรับอากาศ                                                                                                      
*ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                       
*ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                          
*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                 
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          
*ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                      
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                     
*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.