คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31632

270฿

รหัสสินค้า: KP-31632 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31632
สารบัญ

*หลักการบริหารจัดการ                                                                                                 
*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                             
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*การบริหารงานจัดการทั่วไป
*การจัดทำแผนงาน                                                                                                    
*งบประมาณ                                                                                                            
*การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ                                                             
*การควบคุมภายใน                                                                                                     
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 
*แนวข้อสอบ การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง                                                   
*การอ่านจับใจความ  การสรุปความ  และการนำเสนอรายงาน                                                    
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS)                     
*ระบบปฏิบัติการ windows ซอฟแวร์                                                                                  
*การจัดการฐานข้อมูล                                                                                                  
*การจัดทำและปรับปรุง Website                                                                                      
*การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                      
*การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์                                    
*ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office
*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                         
*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                          
*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                    
*ความรู้ด้าน Graphic/Database/Web Application                                                                  
*จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                             
*แนวข้อสอบ ด้านการบริหารจัดการ                                                                        
*แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 2.