คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) สำนักงานจังหวัดตราด

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) สำนักงานจังหวัดตราด
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานจังหวัดตราด                                                                               
*เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                           
*เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                      
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                  
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์