คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31618

270฿

รหัสสินค้า: KP-31618 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31618
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ของกรม ปภ.                          
*ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                              
*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551             
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560                                                                    
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547                       
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                        
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
*สำรวจตรวจตราป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                       
*การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ                                             
*การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย                                                                          
*เจาะแนวข้อสอบรวม                                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์