คู่มือสอบวิศวกร (ด้านวิชาเครื่องกล) การประปานครหลวง ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกร (ด้านวิชาเครื่องกล) การประปานครหลวง ปี 2561
สารบัญ

*หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล                                                                  
*ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลระบบประปา(ระบบลมและท่อ)                                       
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                 
*เครื่องสูบน้ำและการใช้งาน                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                         
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                          
*ความปลอดภัยในการทำงาน                                                                              
*เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                     
*เครื่องกลพื้นฐาน                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                  
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                        
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                            
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                         
*แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                         
*แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 4.