คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31588

270฿

รหัสสินค้า: KP-31588 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31588
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              
* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                            
* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                             
* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                                               
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                           
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                       
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                              
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                           
*พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481                                                                                 
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือไทย พ.ศ. 2481และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550             
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                           
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553