คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                                
*ความรู้ทางกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ             
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                 
*ความรู้ทางด้านเคมี                                                                                                   
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางด้านเคมี                                                                               
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางชีววิทยา                                                                               
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางฟิสิกส์                                                                                  
*เจาะข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์                                                                                   
*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office                                        
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                           
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553