คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31557

270฿

รหัสสินค้า: KP-31557 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31557
สารบัญ

*การเมืองการปกครอง การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น                                                    
*การทำประชามติ                                                                                                       
*เจาะข้อสอบ การเมืองการปกครอง                                                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545                      
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559                             
*พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457                                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552    
*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2551          
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2554                                                                               
*เจาะข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว                                                                                  
*เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2548                        
*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                                          
*พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522                                                                
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            
*เจาะข้อสอพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                      
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                 
*เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง                                                         
*การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน                                              
*เจาะข้อสอบ การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน                          
*การให้บริการประชาชน                                                                                               
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม