คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์                                   
*ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                              
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แผนคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่  5 พ.ศ. 2560-2564                                               
*การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ /กระบวนการของบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                                             
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน/การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน                                 
*การวางแผนงานโครงการ การติดตามประเมินผลโครงการ                                                       
*การบริหารการพัฒนา                                                                                                 
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                
*การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ                                                                     
*TTRS เครื่องอำนายความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยิน                                                  
*สิทธิประโยชน์ของคนพิการ                                                                                           
*สิ่งอำนายความสะดวกสำหรับคนพิการ                                                                              
*การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป                                                                                 
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                      
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ละสถานการณ์ในปัจจุบัน