คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2561
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมสร้างสรรค์ โครสร้าง                                       
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                        
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      
*เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                 
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               
*การจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore)                          
*ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม                                                                                     
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                   
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                      
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                      
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                            
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                             
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                            
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.         
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.