คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว                                                
*แนวข้อสอบ ความสามารทั่วไป                                                                               
*ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                      
*การวางแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ                                                                       
*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   
*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                      
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                          
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                    
*เจาะข้อสอบ การสื่อสารมวลชน                                                                              
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม