คู่มือสอบนิติกร (พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร (พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา                       
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560                   
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                          
*พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                             
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                              
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.