คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-31342

280฿

รหัสสินค้า: KP-31342 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-31342
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง 
*เจาะข้อสอบการคิดคำนวณด้านเหตุผล
*เจาะข้อสอบความเข้าใจด้านภาษาและด้านการใช้ภาษา
*เจาะข้อสอบความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ      
*ความรู้นโยบายเศร๋ฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม
*การวิเคราะห์และการจีดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์และหลัการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)และวิสาหกิจชุมชน
*สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
*เจาะขอ้อสบเกี่ยวกับกฏหมาย และกฏระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
*เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพอ่มเติม
*เจาะข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ
*เจาะข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม