คู่มือสอบพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช                                                                  
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล                                            
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                          
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                       
*การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา