คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สายงานบริหารและสนับสนุนการบริหาร ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สายงานบริหารและสนับสนุนการบริหาร ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบ ความสามารถภาษาอังกฤษ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การจัดการองค์การ                                                                                                    
*การวางแผน                                                                                                           
*การประสานงาน                                                                                                       
*เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการจัดการองค์การ                                                                               
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม