คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC BC-31335

260฿

รหัสสินค้า: KP-31335 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  OTCC BC-31335
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่                                                                       ##วิชาความสามารถ 50 คะแนน
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล และด้านความจำ                                                    
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                     ##วิชาความรู้ 50 คะแนน
*พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 ##วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง    
*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                             
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                         
*การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร                                                                               
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.