คู่มือสอบนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง BC-31304

270฿

รหัสสินค้า: KP-31304 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง BC-31304
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ 
*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 
*พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547 
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
*การวิเคราะห์เพื่อการวางและจัดทำผังเมือง และการประเมินผลผังเมือง 
*ทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง 
*การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่ 
*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผังเมือง