คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมสร้างสรรค์ โครสร้าง 
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 38
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management) 
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล 
*การจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore) 
*เทคโนโลยีสารสนเทศ 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3. 
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4. 
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5. 
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6. 
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.