คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                  
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ                                             
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                              
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                             
*การจัดทำโครงการ                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับแผนงบประมาณ                                                                                    
*การติดตามประเมินผลโครงการ                                                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                      
*ความรู้ด้านการใช้ Microsoft Word 2010 เบื้องต้น                                                            
*ความรู้ด้านการใช้ Microsoft Excel 2010 เบื้องต้น                                                            
*ความรู้ด้านการใช้ Microsoft Powerpoint 2010 เบื้องต้น                                                     
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม