คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การไฟฟ้านครหลวง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การไฟฟ้านครหลวง
สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                  
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                 
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                            
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                   
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              
*การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                
*การวางแผนจัดทำสื่อ                                                                                                  
*การบริหารการสื่อสาร                                                                                                 
*การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารภายใต้ภาวะวิกฤต                                                                   
*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.