คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ BC-31212

260฿

รหัสสินค้า: KP-31212 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ BC-31212
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                          
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                                                                              
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  
*ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์                                                                                         
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การติดตามประเมินผล                                                                                                
*การจัดทำงบประมาณ                                                                                                 
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                 
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.