คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2561 BC-31182

260฿

รหัสสินค้า: KP-31182 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2561 BC-31182
สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                  
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                 
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                            
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       
*ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า                                                                                            
*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                       
*เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                              
*เครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                                                                    
*ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน                                                                                 
*วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                            
*แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                           
*แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้า                                                                                        
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า