คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและความรับผิดชอบ                                           
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552                                                                           
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                          
*ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                           
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                 
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                             
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                     
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                          
*การออกจากงาน                                                                                                      
*การประเมินผลบุคคล                                                                                               
*การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                             
*การวิเคราะห์งาน                                                                                                      
*หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                     
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                       
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                               
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3                                                                
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                               
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม