คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                                                           
*เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                          
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547                                                            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                         
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์