คู่มือสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31144

250฿

รหัสสินค้า: KP-31144 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31144
สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                 
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       
*พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*เจาะข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ พ.ศ. 2543
*แนวถาม-ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ