คู่มือสอบนักบัญชี 4 และนักการเงิน 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31120

270฿

รหัสสินค้า: KP-31120 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบัญชี 4 และนักการเงิน 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31120
สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                  1
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         95
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                 114
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          122
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                            129
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       132
*การจัดการ การเงิน                                                                                                    135
*หลักการบัญชีการเงิน                                                                                                  143
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               177
*การบริหารสภาพคล่อง และความเสี่ยงทางการเงิน                                                                 184
*การจัดการและการบริหารเงินทุน                                                                                    189
*การพยากรณ์ทางการเงิน                                                                                             200
*การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงิน                                                                              202
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                               209
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                  222