คู่มือสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31137

260฿

รหัสสินค้า: KP-31137 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31137
สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                 
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                         
*ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ      
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                          
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                             
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                  
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                  
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                 
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.