คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 10                                                             
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี
*การบัญชีการเงิน                                                                                                      
*การบัญชีต้นทุน                                                                                                        
*นโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี                                                                               
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์               
*แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551    
*ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
*หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน                                                                                             
*หลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                 
*แม่บทการบัญชี                                                                                                        
*การะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                      
*วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                             
*การประเมินความเสี่ยง                                                                                                
*เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                 
*เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                 
*เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                 
*เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.