คู่มือสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม                                                           
*การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ                                                 
*ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543        
*การเคหะแห่งชาติ 4.0                                                                                                
*การขาย/ให้เช่าอาคารคงเหลือในพื้นที่                                                                              
*การติดตามเร่งรัดหนี้สิน ค่าเช่า –ซื้อและค่าบริการต่างๆ                                                                   
*การให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของการเคหะ                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง                                                           
*การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชน และระหว่างผู้อยู่อาศัยในการเคหะแห่งชาติ                                                                             
*แนวข้อสอบรวม