คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                             
*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป                                                     
*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                                                                                             
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1                                                                   
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                  
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และบรรพ 6                                     
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                              
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                              
*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561            
*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553             
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559