คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวง ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวง ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                                     
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                         
*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552                        
*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                    
*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา                                             
*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้                                                            
*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด                                                        
*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์                                                         
*กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น                                                 
*แนวข้อสอบ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น                                                                         
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                              
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539