คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด ปี 2561 BC-31090

260฿

รหัสสินค้า: KP-31090 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด ปี 2561 BC-31090
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                     
*เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                          
*การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                           
*การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                            
*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                                
*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                         
*ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต                                                       
*ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม                                             
*การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                     
*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                  
*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                     
*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                         
*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                            
*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.                                                      
*เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์