คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย                                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                               
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553            
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547       และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                            
*การวางแผนการศึกษา                                                                                                
*มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                 
*การจัดการอุดมศึกษา                                                                                                
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                   
*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                      
*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              
*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                  
*ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                              
*แนวข้อสอบ การแนะแนว                                                                                       
*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                               
*แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                           
*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                      
*การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา                                                             
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา                                                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์