คู่มือสอบวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                      
*พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560                                                                                    
*กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด พ.ศ. 2561           
*กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ พ.ศ. 2561                             
*กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2561                                                                                                              
*กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                      
*ความรู้เกี่ยวกับเหมืองแร่                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ                                                                
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                   
*หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                   
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                         
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                       
*แนวข้อสอบ วิศวกรเหมืองแร่                                                                               
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์