คู่มือสอบ การบัญชี/การเงิน /การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี กองทัพเรือ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ การบัญชี/การเงิน /การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี กองทัพเรือ ปี 2561
สารบัญ
##วิชาชีพตามคุณวุฒิ 300 คะแนน
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                          
*ความรู้ด้านการบัญชี การจัดทำงบพิสูจน์ ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                              
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*การออกแบบและการวางระบบบัญชี                                                                                 
*บัญชีต้นทุน                                                                                                            
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                    
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                          
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                 ##วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
*โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                       
*โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                             
*โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                              
*โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                            
*โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                 ##วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1                                                                          
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2