คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) กรมวิชาการเกษตร ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) กรมวิชาการเกษตร ปี2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                             
*ความรู้ด้านการเกษตร                                                                                                          
*การจัดการผลผลิตพืช                                                                                                 
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                   
*การวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจและพืชตามแนวนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                          
*การเกษตรยั่งยืน                                                                                                       
*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                            
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
*พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542                                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542                                                                   
*พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518                                                                                               
*พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                            
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535                                                                           
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2551      
*เจาะข้อสอบการเกษตร ชุดที่  1.                                                                                 
*เจาะข้อสอบการเกษตร ชุดที่  2.