คู่มือสอบนักอาชีวอนามัย 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักอาชีวอนามัย 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                 
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                           
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                   
*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                                                                        ##ความรู้ด้านการบริหารงานอาชีวอนามัยละความปลอดภัย                                                     
*ความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                          
*การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ                                                                          
*เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน                                                           
*การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน                    
*พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน                                            
*การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย                                                                         
*การจัดการความเสี่ยง                                                                                          
* ความปลอดภัยเชิงระบบ                                                                                      
*แนวข้อสอบอาชีวอนามัย                                                                                    
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์