คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                        
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                           
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                             
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                    
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                 
*ระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                   
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                       
*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                         
*การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                                                                             
*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                                   
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management)                    
*การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)                                            
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                              
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                              
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.