คู่มือสอบเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปริญญาตรี.) ปี 2561 BC-31038

260฿

รหัสสินค้า: KP-31038 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปริญญาตรี.) ปี 2561 BC-31038
สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                               
*ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์                                                                                    
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้                                                           
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                                   
*ความสามารถในการเขียนโปรแกรม                                                                               
*การจัดการฐานข้อมูล                                                                                                          
*การควบคุม ดูแล ติดตั้ง การบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                                                                   
*เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล                                                                     
*การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์                                           
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                        
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2                                                         
*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร                                                             
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                              
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์