คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์กร                                                                                               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ                                     
*การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control)                                      
*ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการ                                                             1
*มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025                                           
*การเตรียมสารละลายในห้องปฏิบัติการ                                                                           
*การทดสอบตัวอย่างน้ำ                                                                                              
*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                      
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                  
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์