คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  บทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง      
*พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551                                                              
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                                           
*กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                 
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                    
*การติดตามประเมินผล                                                                                              
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                            
*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                            
*นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร                                                                  
*การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน                                                                                       
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                        
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                   
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                   
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์