คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                   
*ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544                                   
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                       
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน                                                                       
*ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                      
*การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                   
*การวางแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ                                             
*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   
*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                      
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                    
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                    
*เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                                              
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                   
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                   
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์