คู่มือสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจหน้าที่                                                
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔                                               
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                               
*กระบวนการพัฒนาบุคลากร                                                                                         
*จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1                                                       
*เจาะข้อสอบ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2                                                       
*เจาะข้อสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 3                                                       
*เจาะข้อสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 4                                                       
*เจาะข้อสอบนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 5                                                       
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                  
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์