คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภท 1 (Call Center) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภท 1 (Call Center) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.       
*ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล                            
*ความสามารถทางด้านภาษาไทย                                                                
*ความสามารถทาง มิติสัมพันธ์                                                              
*ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ                                                        
*ความสามารถในการใช้ Microsoft Office พร้อมข้อสอบ