คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.             
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.             
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                               
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*พฤติกรรมองค์การ                                                                                                    
*มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม                                                                                
*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                       
*การวางแผนกลยุทธ์                                                                                                   
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์        
*แผนงาน โครงการ                                                                                                    
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบ แผนงาน โครงการ การติดตามประเมินผล                                                     
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                       
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์