คู่มือสอบบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                             
*ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                            
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                             
*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                             
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                            
*การออกจากงาน                                                                                                       
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                             
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                             
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                             
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                
*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                           
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                      
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์