คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                               
*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                        
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                           
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข                                                                      
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                      
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                   
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549     
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e – market) และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)                                                                                             
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ